Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 5449 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kanun 25.01.2006 tarihinde Mecliste kabul edilmiş olup 08.02.2006 tarihli 26074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun genel gerekçesinde Kalkınma Ajanslarının kuruluşunun, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 58 ve 59 uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Acil Eylem Planı hedefleri ile AB Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan taahhütlerimiz çerçevesinde gerekli olduğu açıklanmıştır.

Gerekçede, AEP amaçlarına uygun olarak, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı politikalar merkezi yönetim tarafından, yereldeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar ise merkezin koordinasyonu ve yönlendirmesi altında hizmet bölgeleri (Ajanslar) tarafından yürütüleceği ifade edilmiştir.

06.07.2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmuştur. Bu karar ile Adana ili merkez olmak üzere Adana ve Mersin illerini kapsayan ajans ile İzmir’de kalkınma ajansı kurulmuştur. Böylece Türkiye’de ilk defa kalkınma ajanslarının kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Dicle Kalkınma Ajansının da aralarında bulunduğu 8 kalkınma ajansı  22.11.2008 tarihli ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ajansımız, TRC3 düzey 2 bölgesi illerinde (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) faaliyet göstermek ve merkezi Mardin olmak üzere kurulmuştur.

09.07.2018 tarihli ve 30473 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile diğer kurum ve bakanlıklarda olduğu gibi kalkınma ajansları teşkilat kanununda da değişiklik yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine uygun olarak yeni düzenlemelerin yapılmasına yönelik değişiklik ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un adı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun olarak değiştirilmiştir.

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonunun sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

4 nolu Cuhurbaşkanlığının Kararnamesinin 16’ıncı bölümünde 184 ila 207’inci maddelerinde Kalkınma Ajanslarının görev, yetki ve teşkilat yapıları düzenlenmiştir.

Kararnamenin 188’inci maddesine göre Ajansın görev ve yetkileri aşağıda yazılmıştır.

a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.

c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili

kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.

ç) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.

d) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

e) Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.

f) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

g) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

ğ) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

h) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

ı) Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin

bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.

i) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

 

Şırnak Yatırım Destek Ofisi

Vakıfkent Mah. Uludere Cad. No:16 ŞIRNAK

Bilgi Hattı

0(482) 216 24 68